PRZENOŚNY MONITOR DO WYKRYWANIA MATERIAŁÓW RADIOAKTYWNYCH (m.in. w złomie, odpadach,)

zdjęcieMONITOR DO WYKRYWANIA MATERIAŁÓW RADIOAKTYWNYCH

Przenośny monitor przeznaczony do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma oraz materiałów jądrowych. Szczególną i unikalną cechą przyrządu jest możliwość nastawiania progu sygnalizacji w polu promieniowania względem rejestrowanej aktualnie mocy dawki, co umożliwia lokalizację niekontrolowanego źródła promieniowania.

Zgodnie z definicją ustawy Prawo atomowe (Ustawa z dnia 29 listopada 2000r.): "źródło niekontrolowane to zamknięte źródło promieniotwórcze zawierające izotop promieniotwórczy, którego aktywność w chwili wykrycia źródła przekracza wartość poziomu progowego aktywności podaną w załączniku nr 2 do ustawy, a które nie zostało objęte nadzorem i kontrolą w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej przez organy dozoru jądrowego albo zostało nimi objęte, ale kontrola i nadzór nad tym źródłem zostały utracone, w szczególności z powodu porzucenia, zaginięcia, kradzieży albo niezgodnego z prawem przekazania źródła".

ZASTOSOWANIE

Urządzenie posiada szeroki wachlarz zastosowań:

  • przeznaczony do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania X oraz gamma oraz materiałów jądrowych (złomowiska, zakłady handlu i przerobu złomu, wysypiska odpadów, zakłady przemysłowe, szpitale);
  • stanowi ważny element uzupełniający dla stacjonarnego monitora promieniowania, ponieważ pozwala on na odseparowanie skażonych elementów z większej ilości złomu; dla firm o mniejszych obrotach złomem może to być przyrząd podstawowy;
  • kontroli granicznej ruchu materiałów rozszczepialnych oraz zwykłych materiałów promieniotwórczych, w warunkach transportu samochodowego, kolejowego, portów morskich, jak również na przejściach granicznych dla pieszych;

Zlokalizowanie materiału promieniotwórczego w odpadach może być trudne ze względu na silne ekranowanie promieniowania (w takich przypadkach detektor rejestruje promieniowanie rozproszone). Do skutecznej lokalizacji źródła potrzebne będą urządzenia ułatwiające wykrycie i sygnalizację niewielkich zmian tła promieniowania.

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA

Monitor posiada cechy, dzięki którym może być wykorzystywany przy lokalizacji źródeł promieniowania, bądź odpadów zawierających substancje promieniotwórcze:

- algorytm obliczeniowy, dzięki któremu każda statystycznie istotna zmiana częstości zliczeń tła promieniowania sygnalizowana jest poprzez alarm (wibracyjny, akustyczny bądź optyczny),

- czuły detektor scyntylacyjny CsJ,

- możliwość autokalibracji w dowolnym momencie czasu (umożliwia rozpoczęcie poszukiwania),

- zwiększenie częstości indykacji (sygnalizacji dźwiękowej i optycznej) proporcjonalnie do wzrostu natężenia promieniowania (zbliżanie się do źródła powoduje zwiększenie częstości indykacji),

- nieskompensowana charakterystyka energetyczna (zawyżona czułość detektora w dolnym zakresie energetycznym).

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

  • wysięgnik sondy - pozwala na wprowadzenie monitora do obszarów trudno dostępnych dla użytkownika oraz usprawnia wykonanie pomiaru; użycie wysięgnika podnosi bezpieczeństwo osoby dokonującej pomiary przez zwiększenie dystansu pomiędzy nią a mierzonym źródłem promieniowania
  • świadectwo wzorcowania - wzorcowanie w odniesieniu do przyrządu dozymetrycznego zazwyczaj polega na określeniu jego odpowiedzi R i/lub współczynnika wzorcowania N dla danej wielkości fizycznej przewidzianej do mierzenia przez przyrząd, poprzez porównanie wskazań przyrządu M z wartością wzorcową (umownie prawdziwą) H

Więcej o praktycznych wskazówkach poprawnego wykonania pomiaru, mającego na celu wyszukanie i zlokalizowanie materiału promieniotwórczego w złomie bądź odpadach, znajdziecie na stronie: https://www.dozymetris.pl/przydatne-informacje-techniczne

Tam należy wybrać temat: 10. WYKRYWANIE MATERIAŁU RADIOAKTYWNEGO W ZŁOMIE I ODPADACH - POPRAWNE PRZEPROWADZENIE POMIARU