JAK SPRAWDZIĆ CZY MUSIMY UZYSKAĆ ZEZWOLENIE, DOKONAĆ ZGŁOSZENIA LUB POWIADOMIENIA DO PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI NA DZIAŁALNOŚĆ W NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE?

Poniżej przedstawiono proponowany OGÓLNY SCHEMAT DZIAŁANIA dotyczący postępowania przy weryfikacji zasadności ubiegania się o zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność w narażeniu na promieniowanie jonizujące lub dokonania zgłoszenia bądź powiadomienia o takiej działalności. Weryfikacja pozwala równolegle odpowiedzieć na pytanie czy działalność podlega wyłączeniu (nie musimy wtedy ubiegać się o zezwolenie, zgłaszać lub powiadamiać). Ma to na celu umożliwienie zapoznania się z wymaganiami dla użytkownika pragnącego prowadzić działalność w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Propozycja postępowania nie obliguje w żaden sposób użytkownika do postępowania ściśle z poniższymi punktami, gdyż jest to sugestia, która wynika z naszego doświadczenia i propozycji metodycznego podejścia.

Wszystkich zainteresowanych ofertą firmy w tymże zakresie (uzyskania zezwolenia, weryfikacji zasadności uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia lub powiadomienia) zachęcamy do kontaktu.


  • Podstawa prawna - schemat postępowania wynika z zapisów zawartych w odpowiednich rozporządzeniach i ustawach, które regulują tę kwestię. Zakotwiczenia szukamy oczywiście w polskim ustawodawstwie, które reguluje działalność w narażeniu na promieniowanie jonizujące:

- Ustawa Prawo Atomowe Ustawa z dn. 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284, 322);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których działalność związania z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.

Uwaga - równolegle procedowane są obecnie nowe Rozporządzenia Rady Ministrów odnoszące się do niedawna wdrożonej ustawy Prawo Atomowe, które po przejściu całego procesu legislacyjnego będą obowiązywały w Polsce.

  • Jaki typ działalności nas interesuje - stosowanie, uruchamianie, obsługa, instalacja, obrót, transport a może jeszcze forma działalności? Jeden typ działalności czy wiele? W zależności od typu wykonywanej działalności mamy do czynienia z innymi warunkami granicznymi jeżeli chodzi o warunki wyłączenia, rodzaj dokumentów jaki składamy wraz z wnioskiem oraz ewentualnych obowiązków, które musimy spełniać podczas wykonywania działalności.

  • Z jakim źródłem (źródłami) promieniowania jonizującego mamy do czynienia w naszej działalności - od tego zależy forma reglamentacji naszej działalności - czy powinniśmy uzyskać zezwolenie, czy podlegamy zgłoszeniu, a może powiadomieniu (już w świetle nowych przepisów). Oczywiście istnieje również opcja, że podlegamy wyłączeniu. Należy to jednak dokładnie zweryfikować na podstawie dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi producenta. Potrzebne będą również w niektórych przypadkach protokoły z obmiarów dozymetrycznych, które zostały wykonane. W dokumentacji powinniśmy znaleźć informacje w zależności od typu źródła lub urządzenia z jakim mamy do czynienia: aktywność źródła i rodzaj izotopu, postać izotopu, wartość napięcia przyłożonego do lampie RTG (kV), czas ekspozycji (naświetlania), typ i rodzaj osłony urządzenia, informacje o osłonności urządzenia, mechanizm działania urządzenia emitującego promieniowanie jonizujące.

  • Wyposażeni w powyższe informacje o źródle promieniowania jonizującego, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności, można teraz przeanalizować czy nie podlegamy wyłączeniu z zezwolenia lub zgłoszenia. Poprawna interpretacja wymaga powyższej wiedzy o danym urządzeniu (źródle) oraz analizy zapisów w Rozporządzeniu.