MONITOR SKAŻEŃ KONTAMON

zdjęcie

MONITOR SKAŻEŃ KONTAMON


MONITOR SKAŻEŃ KONTAMON (GEIGER-MULLER) jest urządzeniem przeznaczonym do optycznego i akustycznego sygnalizowania przekroczenia ustawionego poziomu mocy dawki od źródeł promieniowania X, beta oraz gamma. Ponadto pełni rolę monitora skażeń powierzchniowych typu alfa, beta i gamma ze względu na dedykowany okienkowy licznik Geigera – Mullera typu SI8B o dużej powierzchni detekcyjnej. Na monitorze wyświetlana jest aktualna moc dawki naturalnego tła promieniowania, co pozwala na ciągły monitoring oraz lokalizację materiałów promieniotwórczych.

PRZEZNACZENIE

Monitor przeznaczony jest do ciągłej kontroli obecności promieniowania X i gamma, kontroli skażeń powierzchniowych alfa, beta i gamma, oraz wykrywania materiałów radioaktywnych w budynkach mieszkalnych, zakładach przemysłowych, centrach medycznych. Umożliwia również kontrolę narażenia pracowników oraz szybkie wykrycie promieniowania rozproszonego od urządzeń generujących promieniowanie X (RTG, CT, lampy RTG w urządzeniach przemysłowych prześwietlarki) oraz stan otwarty źródła zamkniętego.

Szczególną cechą przyrządu jest możliwość ustawienia urządzenia w trybie poszukiwania tzw. sierocych źródeł promieniowania (ang. orphan sources), co jest realizowane przez specjalny algorytm poszukiwania oraz tzw. tonowy tryb powiadamiania.

ZASTOSOWANIE MONITORA SKAŻEŃ

  • kontrola szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych znajdujących się w różnych urządzeniach (np.: jonizacyjna czujka dymu, miernik grubości, waga izotopowa, defektoskop, miernik zapylenia powietrza, przekaźnik izotopowy);
  • w kontroli granicznej i celnej, straży pożarnej, centrach zarządzania kryzysowego, obronie cywilnej oraz służbach ratownictwa technicznego (straż pożarna, państwowe ratownictwo chemiczne, techniczne morskie, radiacyjne);
  • monitorowanie warunków pracy z możliwością bezpośredniego odczytu mierzonych wartości i sygnalizacji przekroczenia ustawionych progów alarmowych
  • wytyczenie granic terenu nadzorowanego, terenu kontrolowanego oraz strefy awaryjnej (wersyfikacja wystąpienia skażenia związanego/niezwiązanego poprzez wykonanie wymazu);
  • dydaktyka pomiarów dozymetrycznych dla studentów, stażystów (pracownie fizyczne, chemiczne, fizyki medycznej, dydaktyczne, ochrony radiologicznej, dozymetrii, medycyny nuklearnej);
  • stwierdzenie zawartości substancji promieniotwórczych w tamponach używanych do odkażania powierzchni stołów roboczych lub sprzętu w pracowniach laboratoryjnych;
  • kontrola skażeń promieniotwórczych (powierzchni np.: rąk, odzieży roboczej, stołów roboczych w inspektoratach sanitarno – epidemiologicznych, pracowniach radiobiologicznych oraz pracowniach medycyny nuklearnej, śluzach sanitarno- dozymetrycznych itd.);
  • do kontroli skażeń w transporcie kolejowym i drogowym.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE