LICZNIK EDUKACYJNY GEIGER-MULLER ALFA-BETA-GAMMA

(ZJAWISKO RADIOAKTYWNOŚCI)

zdjęcieLICZNIK EDUKACYJNY ALFA-BETA-GAMMA


LICZNIK EDUKACYJNY GEIGER-MULLER ALFA-BETA-GAMMA jest przeznaczony dla szkół/uczelni w celu nauki zagadnień związanych ze zjawiskiem radioaktywności oraz działaniem liczników Geigera – Mullera (G-M). Urządzenie oparte jest na liczniku G-M typu SBT-10A, przeznaczonego do pomiaru promieniowania alfa, beta, X oraz gamma. Zestaw zawiera między innymi płytki absorpcyjne wykonane z różnego materiału.

Główne elementy zestawu umieszczone są na specjalnej podstawie, na której zaznaczono siatkę odległości oraz kątów położenia. Pozwala na przeprowadzenie wielu ciekawych eksperymentów obrazujących m.in. osłabienie natężenia promieniowania wraz z odległością od detektora.

W zestawie znajduje się również podręcznik dla nauczyciela z opisem podstawowych ćwiczeń, które można wykonać przy pomocy urządzenia.

Urządzenie pracujące w trybie autonomicznym umożliwia:

 • organoleptyczne zapoznanie się z detektorami G-M;
 • zapoznanie się z jednostkami dozymetrycznymi (Sievert);
 • poznanie zjawiska naturalnej promieniotwórczości;
 • bezpośrednią pracę z wbudowanego zasilacza, gdy użytkownik chce obserwować aktywację sygnalizacji akustyczno-optycznej wraz z wykryciem promieniowania;
 • wykonanie pomiarów absorpcji promieniowania przy pomocy zestawu dołączonych płytek wykonanych z blachy, tektury oraz pleksy.
zdjęcieLICZNIK EDUKACYJNY ALFA-BETA-GAMMA

BUDOWA

Zestaw oparty jest o układ elektroniczny z tubą Geigera Mullera typu SBT-10A, która umożliwia wykrywanie promieniowania alfa, beta, X oraz gamma w szerokim zakresie energetycznym. Wyniki wyświetlane są na podświetlanym ekranie (cps, µSv/h), a natężenie promieniowania jest proporcjonalnie sygnalizowane przez trzaski głośnika oraz świecenie diody. Za pomocą wbudowanego potencjometru można ustawić napięcie pracy licznika Geigera-Mullera i w ten sposób wyznaczyć jego charakterystyką napięciową.

PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA ORAZ DOŚWIADCZENIA

 • porównanie promieniotwórczości eksponatów oraz ogólnie dostępnych próbek zawierających materiały promieniotwórcze: wolframowe elektrody spawalnicze TIG, saletra potasowa, sól kuchenna, porcelana, granit, minerały, szkło uranowe, kompasy oraz zegarki z farbą uranową
 • pomiar natężenia promieniowania naturalnego tła, które występuje w przyrodzie w zależności od szerokości geograficznej oraz wykonanie prostych obliczeń statystycznych, wskazujących na wahania w zależności od miejsca pomiaru
 • pomiar pochłaniania (absorpcji) promieniowania przez różne materiały i substancje - w ćwiczeniu wykorzystujemy przesłony wykonane z rożnego materiału ( blacha, drewno, tektura) i o różnej grubości
 • weryfikacja zależności natężenia promieniowania od odległości, a zasadniczo od jej kwadratu
 • wyznaczenie czasu martwego licznika Geigera-Mullera

Aplikacja na smartfona lub tablet z systemem Android:

 • wykorzystując aplikację mierzącą częstość trzasków, przy ustawieniu odpowiedniego poziom wyzwalania zliczania impulsów (zależnie od natężenia dźwięku zliczonego trzasku), użytkownik jest w stanie zgrubnie wyznaczyć częstość impulsów za pomocą swojego telefonu.
kk_ZESTAW_DYDAKTYCZNY_MON_JAS_RED STR2.pdf

BEZPIECZEŃSTWO

Niniejszy zestaw powstał wyłącznie w celu wykorzystania edukacyjnego, pokazowego bądź szkoleniowego. Nie należy używać tego miernika do oceny narażenia użytkowników na oddziaływanie promieniowania jonizującego. Zestaw nie był poddawany usłudze wzorcowania ani innego atestowania. W procesie produkcji został jedynie odpowiednio wyskalowany, aby odpowiedź przyrządu była w pewnym zakresie proporcjonalna do natężenie promieniowania. Urządzenie nie pozwala również na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat zdeponowanej dawki promieniowania jonizującego w ciele człowieka.