ZESTAW DYDAKTYCZNY GEIGER-MULLER GM-A

(ZJAWISKO RADIOAKTYWNOŚCI)

zdjęcieZESTAW DYDAKTYCZNY GEIGER-MULLER GM-A


ZESTAW DYDAKTYCZNY GEIGER-MULLER GM-A jest opracowany specjalnie dla szkół/uczelni w celu nauki zagadnień związanych ze zjawiskiem radioaktywności oraz działaniem liczników Geigera – Mullera (G-M). Urządzenie oparte jest na liczniku G-M typu SBM-20, przeznaczonego do pomiaru promieniowania X oraz gamma. Zestaw zawiera między innymi podręcznik dla nauczyciela z opisem podstawowych ćwiczeń, które można wykonać przy pomocy zestawu.

Główne elementy zestawu umieszczone są na specjalnej podstawie, na której zaznaczonosiatkę odległości oraz kątów położenia. Pozwala na przeprowadzenie wielu ciekawycheksperymentów obrazujących m.in. osłabienie natężenia promieniowania wraz zodległością od detektora.

Urządzenie pracujące w trybie autonomicznym umożliwia:

 • organoleptyczne zapoznanie się z detektorami G-M;
 • zapoznanie się z jednostkami dozymetrycznymi (Sievert);
 • poznanie zjawiska naturalnej promieniotwórczości;
 • bezpośrednią pracę z wbudowanego zasilacza, gdy użytkownik chce obserwować aktywację sygnalizacji akustyczno-optycznej wraz z wykryciem promieniowania;
 • wykonanie pomiarów absorpcji promieniowania.

BUDOWA

Zestaw oparty jest o układ elektroniczny z tubą Geigera Mullera typu SBM-20, która umożliwia wykrywanie promieniowania gamma w szerokim zakresie energetycznym oraz częściowo w paśmie promieniowania X. Wyniki wyświetlane są na podświetlanym ekranie (cps, µSv/h), a natężenie promieniowania jest proporcjonalnie sygnalizowane przez trzaski głośnika oraz świecenie diody. Za pomocą wbudowanego potencjometru można ustawić napięcie pracy licznika Geigera-Mullera i w ten sposób wyznaczyć charakterystyką napięciową licznika.


PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA ORAZ DOŚWIADCZENIA

 • porównanie promieniotwórczości eksponatów oraz ogólnie dostępnych próbek zawierających materiały promieniotwórcze: wolframowe elektrody spawalnicze TIG, saletra potasowa, sól kuchenna, porcelana, granit, minerały, szkło uranowe, kompasy oraz zegarki z farbą uranową
 • pomiar natężenia promieniowania naturalnego tła, które występuje w przyrodzie w zależności od szerokości geograficznej oraz wykonanie prostych obliczeń statystycznych, wskazujących na wahania w zależności od miejsca pomiaru
 • pomiar pochłaniania (absorpcji) promieniowania przez różne materiały i substancje - w ćwiczeniu wykorzystujemy przesłony wykonane z rożnego materiału ( blacha, drewno, tektura) i o różnej grubości
 • weryfikacja zależności natężenia promieniowania od odległości, a zasadniczo od jej kwadratu
 • wyznaczenie czasu martwego licznika Geigera-Mullera

Aplikacja na smartfona lub tablet z systemem Android:

 • wykorzystując aplikację mierzącą częstość trzasków, przy ustawieniu odpowiedniego poziom wyzwalania zliczania impulsów (zależnie od natężenia dźwięku zliczonego trzasku), użytkownik jest w stanie zgrubnie wyznaczyć częstość impulsów za pomocą swojego telefonu.
kk_ZESTAW_DYDAKTYCZNY_GEIGER_MULLER_GM-A_STR_2.pdf

BEZPIECZEŃSTWO

Niniejszy zestaw powstał wyłącznie w celu wykorzystania edukacyjnego, pokazowego bądź szkoleniowego. Nie należy używać tego miernika do oceny narażenia użytkowników na oddziaływanie promieniowania jonizującego. Zestaw nie był poddawany usłudze wzorcowania ani innego atestowania. W procesie produkcji został jedynie odpowiednio wyskalowany, aby odpowiedź przyrządu była w pewnym zakresie proporcjonalna do natężenie promieniowania. Urządzenie nie pozwala również na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat zdeponowanej dawki promieniowania jonizującego w ciele człowieka.