OPROGRAMOWANIE SPEKTROMETRYCZNE ASW2

zdjęcie

OPROGAMOWANIE ASW2


Oprogramowanie ASW2 przeznaczone jest do współpracy z laboratoryjnymi spektrometrami-radiometrami QUADRO, TRIO, BOSON, BINOM, AMBER, MCA-527, HEXAGON, DSPEC, MKGB-01, RKBA-01, AT6101D i innymi, przenośnym spektrometrem gamma MKSP-01 oraz innymi przyrządami pomiarowymi produkowanymi przez TALS, BSI, GBS, ATOMTEX, KROMEK, ORTEC, TETRA, CAEN i innych producentów.

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie ASW2 zapewnia jednoczesną i niezależną kontrolę wszystkich podłączonych analizatorów wielokanałowych, dostarcza wszystkich niezbędnych narzędzi do stosowanej spektrometrii. Umożliwia wykonywanie pomiarów i przetwarzanie widm, dostosowywanie parametrów traktów spektrometrycznych i uzyskiwanie wszystkich istotnych charakterystyk spektrometrycznych.

Oprogramowanie ASW2 ma interfejs wielookienkowy i zapewnia szerokie możliwości pracy z widmami (operacje matematyczne, przetwarzanie wsadowe, stosowanie określonych algorytmów, konwersja i tłumaczenie na inne aplikacje).

Oprogramowanie ASW2 implementuje różne algorytmy do określania aktywności radionuklidów w próbkach z widm spektrometrów scyntylacyjnych (NaI(Tl), CsI(Tl), LaBr3 itp.), takie jak metoda ROI z przedefiniowaną macierzą, metoda analizy pików, metoda superpozycji (metoda generatora).

Oprogramowanie ASW2 pozwala konwertować i otwierać widma z txt, a także LSRM, ORTEC, BSI (GammaPro, AlphaPro) i innych producentów. Możliwe jest również konwertowanie kalibracji wydajności wykonanych przez oprogramowanie EffMaker.

Oprogramowanie ASW2 umożliwia zdalne sterowanie z innych komputerów za pomocą specjalnego modułu Scenarium lub przez oprogramowanie użytkownika z otwartym protokołem dostępu przez IP.

Oprogramowanie ASW2 posiada wiele narzędzi do analizy widm ze spektrometrów o wysokiej rozdzielczości (HPGe, Si, CdZnTe, itp.):

  - Wyszukiwanie pików w widmie i identyfikacja radionuklidów zgodnie z liniami energetycznymi wskazanymi w bibliotece;

  - Kalibracja energii, FWHM i kształtu;

  - Aproksymacja pików krzywą gaussowską i innymi funkcjami;

  - Automatyczna identyfikacja pików;

  - Rejestracja gęstości zliczanych próbek;

  - Rejestracja tła;

  - Obliczanie krzywych wydajności (kalibracja wydajności);

  - Metoda generatora (metoda superpozycji);

  - Obliczanie MDA i poziomów wykrywania w oparciu o normę ISO 11929;

  - Obliczanie dawki;

  - Procedury zapewnienia jakości;

  - kreator raportów, kontrola użytkownika itp.

ASW2 jest platformą - modułową strukturą, która pozwala na uzupełnienie oprogramowania o moduły stosowanych zadań (Scenarium, WBC, Profil, Komparator, pomiar grubości, itp.)

Oprogramowanie ASW2 jest dostarczane do klienta w pełni gotowe do użycia - ze wszystkimi niezbędnymi kalibracjami i ustawieniami.

ASW2 jest kompatybilny z oprogramowaniem MCC-MT w procesie kalibracji wydajności.