SPEKTROMETR ALFA AL-2

zdjęcie

SPEKTROMETR ALFA AL-2


Spektrometr alfa AL-2 został zaprojektowany w celu konwersji energii cząstek alfa w sygnały elektryczne, a następnie ich wzmocnienia, filtracji i transformacji w spektrum energetyczne. Odbywa się to w procesie przypisania konkretnych wartości energii do danych kanałów i pomiaru intensywności występowania.

Spektrometr alfa AL-2 posiada dwie komory pomiarowe, które pozwalają na równoległą analizę dwóch próbek. Każda komora posiada detektor cząstek alfa, czujnik ciśnienia i przedwzmacniacz sygnałów dla detektora cząstek alfa.

Implementowany jonowo detektor krzemowy cząstek alfa jest przeznaczony do wyznaczania precyzyjnej spektrometrii alfa. Cienkie okno wejściowe detektorów zapewnia dobrą rozdzielczość energetyczną nawet w przypadku bardzo bliskiego położenia źródła promieniowania alfa oraz pozwala na wysoką wydajność rejestracji cząstek alfa.

OPROGRAMOWANIE

Pakiet aplikacji do analizy umożliwia:

 • wykonanie zebrania spektrum energetycznego w określonym oknie czasowym;
 • zaznaczenie i selekcja wybranego obszarów zainteresowania (ang. ROI - region of interests) i wyznaczenie jego parametrów w oddzielnej sekcji;
 • powiększenie lub zmniejszenie skali horyzontalnej i wertykalnej;
 • kalibracja energetyczna spektrum na bazie dwóch znanych wartości energii;
 • określanie centralnych części piku i powierzchni piku wraz z uwzględnianiem lub nieuwzględnieniem tła promieniowania naturalnego;
 • oszacowanie rozdzielczości energetycznej w bardzo krótkim czasie oraz 1/10 wysokości piku pełnej absorpcji;
 • przeprowadzenie automatycznego zebrania danych dla serii spektrów oraz zapisanie na dysku;
 • wydruk zdefiniowanego obszaru spektrum;
 • porównanie różnych spektrów w jednym oknie z jednoczesnym zmniejszeniem lub zwiększeniem skali;
 • szacowanie aktywności radionuklidów emitujących promieniowanie alfa.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

 • dwie komory spektrometryczne alfa z przedwzmacniaczami, elektroniką, zaworami i innym osprzętem
 • dwa detektory cząstek alfa
 • pozyskiwanie danych oraz interfejs komputerowy urządzenia
 • zabudowane urządzenie spektrometryczne
 • pompa próżniowa
 • oprogramowanie do analizy SpectraLineADA
 • komputer z oprogramowaniem do emulacji
 • dokumentacja

PRZYDATNE INFORMACJE TECHNICZNE

Moduł szacowania aktywności wykorzystuje liniowy model parametryczny spektrum alfa. Spektrum każdego izotopu emitującego promieniowanie alfa jest reprezentowane przez kombinację asymetrycznych dystrybuant Gaussa, funkcji eksponencjalnych i hiperbolicznych. Funkcje te są połączone przy użyciu warunków danej funkcji i jej pierwszych pochodnych. Ten model reprezentuje spektrum promieniowania alfa pochodzącego od źródeł o różnej grubości oraz daje dobre rezultaty przy spektrum alfa mierzonym przez spektrometry z detektorami HPGe i komorami jonizacyjnymi. Parametry przyjęte do modelu oraz wartości aktywności są określane poprzez zastosowanie minimalnych warunków zmodyfikowanej funkcji χ2. Parametry deformacji z kolei się różnią. Deformacja jest spowodowana przez zsumowanie cząstek alfa i konwersję impulsów.

Wyniki są prezentowane w podglądzie raportu, którego ostateczny kształt jest nadawany przez użytkownika. Rezultaty z dopasowania są wyświetlane na panelu graficznym spektrum. Są to na przykład niezależne spektra nuklidów w celu wizualnej kontroli dopasowania. Wzór piku po procedurze minimalizacji może zostać zapisany i używany w kontekście analizy spektrum poprzez aplikację SpectraLine.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA