LOKALIZACJA MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

Oferujemy przebadanie danego materiału w zakresie jego radioaktywności. Przedmiotem badania może być złom, elementy metalowe, wióry metaliczne, odpady lub inne materiały. W zależności od stopnia zaawansowania możemy wykonać pomiar w rożnym zakresie badanych parametrów danego materiału:

 • mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania gamma;

 • mocy dawki promieniowania beta i gamma;

 • skażeń powierzchni substancjami alfa, beta i gamma promieniotwórczymi;

 • aktywności względnej oraz aktywności właściwej;

 • stężenia (koncentracji) izotopów pochodzenia naturalnego oraz sztucznego w badaniu laboratoryjnym.

Badanie wykonywane jest przez Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-1, IOR-3 lub IOR-R, za pomocą skalibrowanych i wywzorcowanych urządzeń dozymetrycznych.

DODATKOWE USŁUGI


PROCEDURY W PRZYPADKU ZLOKALIZOWANIA MATERIAŁU RADIOAKTYWNEGO

Podejmujemy się stworzenia specjalnych procedur bezpieczeństwa w przypadku wykrycia materiału radioaktywnego. Proponujemy wpisanie takiego algorytmu do procedur firmowych i księgi jakości. Podnosi to skuteczność wykrywania, a także rangę dostawcy złomu dla swoich odbiorców.

SZKOLENIA

Zgodnie z zapisami w ustawie Prawo Atomowe, zakłady przerobu i przetwórstwa elementów złomowych zobligowane są do szkolenia swoich pracowników w zakresie lokalizacji materiałów radioaktywnych i tzw. źródeł niekontrolowanych. Nasza firma organizuje takie szkolenia w oparciu o zapisy ustawy:

"1. Kierownik jednostki, której pracownicy mogą w trakcie pracy zetknąć się ze źródłami niekontrolowanymi, w szczególności kierownik jednostki zajmującej się magazynowaniem, sprzedażą lub przetwórstwem złomu metali, ma obowiązek zapewnić tym pracownikom szkolenie obejmujące:

1) informację o możliwości natknięcia się na takie źródło;

2) wizualne wykrywanie źródeł niekontrolowanych i ich pojemników;

3) podstawowe informacje o promieniowaniu jonizującym i jego skutkach;

4) informację o działaniach, jakie należy podjąć w przypadku wykrycia albo podejrzenia wykrycia źródła niekontrolowanego ".

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY POMIARÓW PROMIENIOWANIA

 • pomiar mocy dawki promieniowania gamma (w domu, magazynie, zakładzie, kontenerach lub innym obiekcie);

 • pomiar skażeń powierzchniowych alfa, beta i gamma danego materiału;

 • poszukiwanie materiału radioaktywnego w złomie, odpadach, ładunku;

 • pomiar spektrometryczny znalezionego źródła promieniowania jonizującego/izotopu;

 • kontrola dozymetryczna;

 • wyznaczenie stopnia narażenia użytkownika podczas pracy przy źródle promieniowania jonizującego.