SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zgodnie z Art. 11 pkt. 2 w rozdziale 3 Ustawy Prawo Atomowe „Do pracy przy materiale jądrowym, źródle promieniowania jonizującego, odpadach promieniotwórczych lub wypalonym paliwie jądrowym, a także do pracy w obiekcie jądrowym, można dopuścić pracownika, który posiada odpowiednią do stanowiska pracy znajomość wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz niezbędne umiejętności w zakresie określonym przez programy szkoleń, o których mowa w ust. 2.”

CZĘSTOTLIWOŚĆ SZKOLEŃ

Zgodnie z pkt. 2 ustawy Prawo Atomowe „Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany zapewnić prowadzenie wstępnych i okresowych – nie rzadziej niż co 5 lat”.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy „§ 15. 1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Sugeruje się więc szkolić z częstością około raz na rok, by spełnić powyższy warunek, a jednocześnie zaktualizować wiedzę pracowników.

TEMATYKA SZKOLEŃ

Należy wziąć pod uwagę informacje źródłowe, czyli ustawę Prawo Atomowe, a w szczególności: „informację o możliwych skutkach utraty kontroli nad materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego lub odpadem promieniotwórczym, z którym jest wykonywana działalność”.

Wymagania ustawy Prawo atomowe w tym zakresie są następujące:

„3. Szkolenia, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności:

1) ogólne procedury ochrony radiologicznej i podejmowane środki ostrożności związane z działalnością wykonywaną przez jednostkę organizacyjną; 2) procedury ochrony radiologicznej i podejmowane środki ostrożności związane z konkretnym stanowiskiem pracy; 3) procedury wykonywania czynności roboczych na konkretnym stanowisku pracy; 4) informację o możliwych skutkach utraty kontroli nad materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego lub odpadem promieniotwórczym, z którym jest wykonywana działalność; 5) w przypadku kobiet – także informację o konieczności niezwłocznego powiadomienia kierownika jednostki organizacyjnej o ciąży oraz informację o ryzyku skażenia promieniotwórczego dziecka karmionego piersią przez matkę, w przypadku gdy istnieje możliwość skażenia promieniotwórczego ciała matki ..."

Podczas szkoleń zapewniamy sprzęt dozymetryczny oraz bezpieczne w użytkowaniu naturalne materiały radioaktywne. Poniżej przedstawiamy zakres tematyczny, spośród którego nasi specjaliści mogą Państwa przeszkolić.

Jeżeli nie ma szukanego przez Was tematu - skontaktujecie się z nami.

Odpowiemy na każde zapytanie.

Tematyka szkoleń:

 • PODSTAWY PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
 • JEDNOSTKI DOZYMETRYCZNE I NIEDOZYMETRYCZNE
 • METODYKA POSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ NIEKONTROLOWANYCH
 • SKUTECZNE WYSZUKIWANIE MATERIAŁÓW RADIOAKTYWNYCH W ZŁOMIE LUB ODPADACH
 • DOBRE PRAKTYKI POMIAROWE
 • POMIAR SZCZELNOŚCI ZAMKNIĘTYCH ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH
 • ZDARZENIE RADIACYJNE - SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 • SKAŻENIA POWIERZCHNIOWE - POMIAR BEZPOŚREDNI I METODĄ WYMAZU
 • PARAMETRY URZĄDZEŃ RADIOMETRYCZNYCH
 • ZADANIA OBLICZENIOWE Z ZAKRESU OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
 • WYZNACZENIE STREFY AWARYJNEJ, TERENU KONTROLOWANEGO i NADZOROWANEGO
 • POMIAR STĘŻENIA GAZU RADONOWEGO, WYZNACZANIE DAWKI SKUTECZNEJ OD RADONU
 • ZAPOBIEGANIE WZROSTOWI STĘŻENIA RADONU ORAZ SPOSOBY JEGO ZMNIEJSZANIA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH, DOMACH I INNYCH PRZESTRZENIACH
 • SZKOLENIE Z OBSŁUGI DOZYMETRÓW
 • NORM (Naturally Occuring Radioactive Materials)
 • POZORACJA STREFY SKAŻONEJ, SKAŻENIA LUDZI I OBIEKTÓW, UMIEJĘTNOŚĆ USUWANIA SKAŻEŃ (DEKONTAMINACJA)