INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ inspektor@dozymetris.pl
                    IOR-1, IOR-Z, IOR-3 tel: (+48) 22-122-88-9
  tel: (+48) 52-584-89-55 (kujawsko-pomorskie)

Świadczymy usługi nadzoru Inspektora Ochrony Radiologicznej dla zakładów przemysłowych, przedstawicieli służb mundurowych, gabinetów weterynaryjnych oraz placówek dydaktycznych, laboratoryjnych i badawczych. Przygotowujemy lub pomagamy w przygotowaniu wniosku (wraz z pełną dokumentacją) o zezwolenie/zgłoszenie/powiadomienie działalności w narażeniu na promieniowanie jonizujące do Państwowej Agencji Atomistyki.  W ramach udzielonego pełnomocnictwa możemy reprezentować danego klienta przed organem nadzorczym w celu uzyskania zezwolenia/zgłoszenia/powiadomienia.

Jeżeli zastanawiasz się czy Twoja placówka/ zakład pracy/ działalność podlega reglamentacji w świetle ustawy Prawo Atomowe - skontaktuj się z nami - pomożemy ustalić czy to działalność  w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, która podlega zezwoleniu, zgłoszeniu, powiadomieniu lub wyłączeniu. Wytłumaczymy z czym wiąże się każda z tych form reglamentacji oraz pomożemy krok po kroku, w uzyskaniu określonej decyzji organu nadzorczego, czyli Państwowej Agencji Atomistyki.

Doświadczony oraz profesjonalny zespół specjalistów z zakresu ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego (inspektorzy typu IOR-1, IOR-3, IOR-Z), to gwarancja kompleksowej obsługi. Zapewniamy wsparcie zarówno w niewielkich pracowniach rentgenowskich, gabinetach weterynaryjnych, ośrodkach medycznych, uczelniach jak i w zakładach przemysłowych wykorzystujących promieniowanie jonizujące (urządzenia X-ray, przenośne spektrometry RTG oraz XRF, dyfraktometry RTG, źródła promieniotwórcze, jonizacyjne czujki dymu, akceleratory, defektoskopy, gęstościomierze, skanery RTG, prześwietlarki bagaży oraz inne).

Posiadamy zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki nr D-22639 uprawniające do uruchamiania urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące na terenie kraju:

W przypadku innego typu urządzenia, istnieje możliwość rozszerzenia zezwolenia na uruchomienie lb uzyskanie zezwolenia na uruchomienie na dany typ urządzenia dla danej jednostki organizacyjnej (firm, placówki, służby itd.).

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O ZEZWOLENIE - ZGŁOSZENIE PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI:

 Oferując swoje usługi w ramach uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej zapewniamy:

Przykładowe usługi naszej firmy z zakresu ochrony radiologicznej:

OBOWIĄZKI INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W ŚWIETLE USTAWY PRAWO ATOMOWE

jednolity tekst ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792), z uwzględnieniem zmian

Art. 7

 1. Do zakresu obowiązków inspektora ochrony radiologicznej oraz inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych należy nadzór nad przestrzeganiem przez jednostkę organizacyjną wymagań ochrony radiologicznej, w tym w szczególności:

1) nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym dotyczącej pracowników i innych osób, przebywających w jednostce w warunkach narażenia, z wyjątkiem ochrony radiologicznej pacjentów poddanych terapii i diagnostyce z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;

2) nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

3) opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek indywidualnych i przedstawienie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki organizacyjnej;

4) dokonywanie wstępnej oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i przedstawianie jej kierownikowi jednostki organizacyjnej;

5) ustalanie wyposażenia jednostki organizacyjnej w środki ochrony indywidualnej, aparaturę dozymetryczną i pomiarową oraz inne wyposażenie służące do ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, a także nadzór nad działaniem aparatury dozymetrycznej, sygnalizacji ostrzegawczej i prawidłowym oznakowaniem miejsc pracy ze źródłami promieniowania jonizującego;

6) współpraca z zakładowymi służbami bezpieczeństwa i higieny pracy, osobami wdrażającymi program zapewnienia jakości, służbami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym;

7) wydawanie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym, stosownie do charakteru działalności i typu posiadanych uprawnień;

8) występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z wnioskiem o wstrzymywanie prac w warunkach narażenia, gdy są naruszone warunki zezwolenia lub wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, oraz informowanie o tym organu, który wydał zezwolenie;

9) nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie jednostki organizacyjnej zaistnieje zdarzenie radiacyjne;

10) nadzór nad postępowaniem ze źródłami promieniotwórczymi, materiałami jądrowymi oraz odpadami promieniotwórczymi w sytuacji przekształcenia jednostki organizacyjnej lub zakończenia przez nią działalności oraz informowanie organu, który wydał zezwolenie, o naruszeniu wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w tym zakresie.

2. Do zakresu uprawnień inspektora ochrony radiologicznej oraz inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych należy:

1) występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zmianę warunków pracy pracowników, w szczególności w sytuacji, gdy wyniki pomiarów dawek indywidualnych uzasadniają taki wniosek;

2) wydawanie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii, w ramach badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów pomiarowych, w zakresie skuteczności stosowanych środków i technik ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz sprawności i właściwego użytkowania przyrządów pomiarowych;

3) sprawdzanie kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej i występowanie z wynikającymi z tego wnioskami do kierownika jednostki organizacyjnej;

4) występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z wnioskiem o wprowadzenie zmian w instrukcjach pracy, jeżeli wnioskowane zmiany nie zwiększają limitów użytkowych dawki określonych w zezwoleniu.

Art. 7a

 1. Kierownik jednostki organizacyjnej zasięga opinii inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych, obejmującej w szczególności:

1) ocenę urządzeń mających wpływ na ochronę radiologiczną – przed dopuszczeniem do ich stosowania;

2) dopuszczenie do stosowania nowych lub zmodyfikowanych źródeł promieniowania jonizującego, z punktu widzenia ochrony radiologicznej;

3) sprawdzanie skuteczności stosowanych środków i technik ochrony przed promieniowaniem jonizującym;

4) wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych, sprawdzanie ich sprawności i właściwego użytkowania, a także ich konserwacji;

5) ocenę obiektu lub instalacji z punktu widzenia ochrony radiologicznej – przed dopuszczeniem ich do eksploatacji.

Pełnienie obowiązków inspektora ochrony radiologicznej IOR-1, IOR-3

Uprawnienia typu IOR-1 - umożliwiają inspektorom nadzorowanie m.in. takich działalności jak: składowanie, transportowanie, wytwarzanie, przetwarzanie lub używanie materiałów jądrowych, w tym źródeł oraz odpadów promieniotwórczych. Wykorzystywanie w wielu sektorach i dziedzinach (np. użytkowanie, obrót, uruchamianie, produkowanie, instalowanie itp.) urządzeń, które zawierają źródła promieniotwórcze i sprzedaż tych urządzeń z wykluczeniem urządzeń, które zawierają źródła promieniotwórcze stosowane w celach medycznych.

Uprawnienia typu IOR-3 - umożliwiają inspektorom korzystanie z urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze w celach medycznych, ponadto obrót, jak i stosowanie w celach medycznych urządzeń, które mogą wytwarzać promieniowanie jonizujące. Uprawnienia upoważniają inspektorów do otwierania pracowni, w których mogą być używane wyżej wymienione źródła. Dodatkowo mogą nadzorować takie działalności, jak osoby z uprawnieniami typu IOR-1.