INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

IOR-1, IOR-Z, IOR-3

NADZÓR, WNIOSEK, SZKOLENIE, POMIARY

Świadczymy usługi nadzoru Inspektora Ochrony Radiologicznej dla zakładów przemysłowych, przedstawicieli służb mundurowych, gabinetów weterynaryjnych oraz placówek dydaktycznych, laboratoryjnych i badawczych. Przygotowujemy lub pomagamy w przygotowaniu wniosku (wraz z pełną dokumentacją) o zezwolenie/zgłoszenie działalności w narażeniu na promieniowanie jonizujące do Państwowej Agencji Atomistyki. W ramach udzielonego pełnomocnictwa możemy reprezentować danego klienta przed organem nadzorczym w celu uzyskania zezwolenia/zgłoszenia.


Jeżeli zastanawiasz się czy Twoja placówka/ zakład pracy/ działalność podlega reglamentacji w świetle ustawy Prawo Atomowe - skontaktuj się z nami - pomożemy ustalić czy to działalność w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, która podlega zezwoleniu, zgłoszeniu lub powiadomieniu. Wytłumaczymy z czym wiąże się każda z tych form reglamentacji oraz pomożemy krok po kroku, w uzyskaniu określonego poświadczenia organu nadzorczego, czyli Państwowej Agencji Atomistyki.


Doświadczony oraz profesjonalny zespół specjalistów z zakresu ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego (inspektorzy typu IOR-1, IOR-3, IOR-Z, fizycy medyczni, doktorzy nauk fizycznych), to gwarancja kompleksowej obsługi. Zapewniamy wsparcie zarówno w niewielkich pracowniach rentgenowskich, gabinetach weterynaryjnych, ośrodkach medycznych, uczelniach jak i w zakładach przemysłowych wykorzystujących promieniowanie jonizujące (urządzenia X-ray, przenośne spektrometry RTG oraz XRF, źródła promieniotwórcze, jonizacyjne czujki dymu, akceleratory, defektoskopy, gęstościomierze, skanery RTG, prześwietlarki bagaży oraz inne).

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O ZEZWOLENIE - ZGŁOSZENIE PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI:

 • aparatura izotopowa,

 • spektrometry RTG,

 • defektoskopy,

 • urządzenia X-ray,

 • gęstościomierze,

 • prześwietlarki bagaży,

 • aparaty RTG,

 • zamknięte źródła promieniotwórcze,

 • jonizacyjne (izotopowe) czujki dymu.

SWOJE USŁUGI OFERUJEMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI.

INSPEKTORZY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ IOR-1 oraz IOR-3 NASZEJ FIRMY DZIAŁAJĄ NA TERENIE PRAWIE CAŁEGO KRAJU. DOJEŻDŻAMY DO MNIEJSZYCH I WIĘKSZYCH MIEJSCOWOŚCI, M.IN. BLISKO OŚRODKÓW TAKICH JAK:

 • WARSZAWA, GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT, KWIDZYN, GLIWICE, RACIBÓRZ, JASTRZĘBIE ZDRÓJ, BIERUŃ, GNIEZNO, ŚWINOUJŚCIE, KOŁOBRZEG, KOSZALIN, KUTNO, TORUŃ, BYDGOSZCZ, WŁOCŁAWEK, GRUDZIĄDZ, TUCHOLA, CHOJNICE, INOWROCŁAW, BRODNICA,

 • ŁÓDŹ, SIERPC, KATOWICE, WROCŁAW, POZNAŃ, OLSZTYN, ZAKOPANE, BIAŁYSTOK, LUBLIN, SZCZECIN, JELENIA GÓRA, BIELSKO-BIAŁA, OPOLE, ZIELONA GÓRA, KIELCE


Oferując swoje usługi w ramach uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej zapewniamy:

 • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej,

 • przygotowanie wniosku o zezwolenie/zgłoszenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące,

 • nadzór nad sprawnym działaniem aparatury rentgenowskiej oraz dozymetrycznej,

 • nadzór nad spełnieniem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym niezbędnych szkoleń pracowników na stanowisku pracy w zakresie ochrony radiologicznej,

 • przedstawienie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie skuteczności stosowanych środków i technik ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz pomoc w ustalaniu optymalnego wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, aparatury dozymetrycznej i pomiarowej oraz innego wyposażenia służącego do ochrony pracowników oraz pacjentów przed promieniowaniem jonizującym,

 • dokonanie oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy,

 • współpraca z organami nadzoru (Państwowa Agencja Atomistyki),

 • konsultacje z kierownikiem jednostki organizacyjnej w zakresie polepszenia stanu ochrony radiologicznej w placówce.

Przykładowe usługi naszej firmy z zakresu ochrony radiologicznej:

  • pomiary w środowisku pracy;

  • badanie szczelności źródeł;

  • pomoc i konsultacje w uzyskaniu stosownych zezwoleń w PAA na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące (np. instalowanie i obsługa jonizacyjnych czujek dymu, urządzeń X-ray, defektoskopów, mierników gęstości itd.);

  • audyt placówki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej;

  • ekspertyza radiacyjna terenu/obiektu/domu;

  • weryfikacja warunku prowadzenia działalności, która nie podlega zezwoleniu/zgłoszeniu;

  • konsultacje i ekspertyzy urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze;

  • pełnienie zadań Zakładowego Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR-1, IOR-3);

  • kontrola dozymetryczna;

  • szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej;

  • pomoc w opracowaniu SIWZ, specyfikacji zakupowej urządzeń dozymetrycznych;

  • dobór urządzeń dozymetrycznych zgodnie z wymogami technicznymi.

OBOWIĄZKI INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W ŚWIETLE USTAWY PRAWO ATOMOWE

jednolity tekst ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792), z uwzględnieniem zmian

Art. 7

1. Do zakresu obowiązków inspektora ochrony radiologicznej oraz inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych należy nadzór nad przestrzeganiem przez jednostkę organizacyjną wymagań ochrony radiologicznej, w tym w szczególności:

1) nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym dotyczącej pracowników i innych osób, przebywających w jednostce w warunkach narażenia, z wyjątkiem ochrony radiologicznej pacjentów poddanych terapii i diagnostyce z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;

2) nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

3) opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek indywidualnych i przedstawienie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki organizacyjnej;

4) dokonywanie wstępnej oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i przedstawianie jej kierownikowi jednostki organizacyjnej;

5) ustalanie wyposażenia jednostki organizacyjnej w środki ochrony indywidualnej, aparaturę dozymetryczną i pomiarową oraz inne wyposażenie służące do ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, a także nadzór nad działaniem aparatury dozymetrycznej, sygnalizacji ostrzegawczej i prawidłowym oznakowaniem miejsc pracy ze źródłami promieniowania jonizującego;

6) współpraca z zakładowymi służbami bezpieczeństwa i higieny pracy, osobami wdrażającymi program zapewnienia jakości, służbami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym;

7) wydawanie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym, stosownie do charakteru działalności i typu posiadanych uprawnień;

8) występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z wnioskiem o wstrzymywanie prac w warunkach narażenia, gdy są naruszone warunki zezwolenia lub wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, oraz informowanie o tym organu, który wydał zezwolenie;

9) nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie jednostki organizacyjnej zaistnieje zdarzenie radiacyjne;

10) nadzór nad postępowaniem ze źródłami promieniotwórczymi, materiałami jądrowymi oraz odpadami promieniotwórczymi w sytuacji przekształcenia jednostki organizacyjnej lub zakończenia przez nią działalności oraz informowanie organu, który wydał zezwolenie, o naruszeniu wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w tym zakresie.

2. Do zakresu uprawnień inspektora ochrony radiologicznej oraz inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych należy:

1) występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zmianę warunków pracy pracowników, w szczególności w sytuacji, gdy wyniki pomiarów dawek indywidualnych uzasadniają taki wniosek;

2) wydawanie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii, w ramach badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów pomiarowych, w zakresie skuteczności stosowanych środków i technik ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz sprawności i właściwego użytkowania przyrządów pomiarowych;

3) sprawdzanie kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej i występowanie z wynikającymi z tego wnioskami do kierownika jednostki organizacyjnej;

4) występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z wnioskiem o wprowadzenie zmian w instrukcjach pracy, jeżeli wnioskowane zmiany nie zwiększają limitów użytkowych dawki określonych w zezwoleniu.

Art. 7a

1. Kierownik jednostki organizacyjnej zasięga opinii inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych, obejmującej w szczególności:

1) ocenę urządzeń mających wpływ na ochronę radiologiczną – przed dopuszczeniem do ich stosowania;

2) dopuszczenie do stosowania nowych lub zmodyfikowanych źródeł promieniowania jonizującego, z punktu widzenia ochrony radiologicznej;

3) sprawdzanie skuteczności stosowanych środków i technik ochrony przed promieniowaniem jonizującym;

4) wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych, sprawdzanie ich sprawności i właściwego użytkowania, a także ich konserwacji;

5) ocenę obiektu lub instalacji z punktu widzenia ochrony radiologicznej – przed dopuszczeniem ich do eksploatacji.

Pełnienie obowiązków inspektora ochrony radiologicznej IOR-1, IOR-3

Uprawnienia typu IOR-1 - umożliwiają inspektorom nadzorowanie m.in. takich działalności jak: składowanie, transportowanie, wytwarzanie, przetwarzanie lub używanie materiałów jądrowych, w tym źródeł oraz odpadów promieniotwórczych. Wykorzystywanie w wielu sektorach i dziedzinach (np. użytkowanie, obrót, uruchamianie, produkowanie, instalowanie itp.) urządzeń, które zawierają źródła promieniotwórcze i sprzedaż tych urządzeń z wykluczeniem urządzeń, które zawierają źródła promieniotwórcze stosowane w celach medycznych.

Uprawnienia typu IOR-3 - umożliwiają inspektorom korzystanie z urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze w celach medycznych, ponadto obrót, jak i stosowanie w celach medycznych urządzeń, które mogą wytwarzać promieniowanie jonizujące. Uprawnienia upoważniają inspektorów do otwierania pracowni, w których mogą być używane wyżej wymienione źródła. Dodatkowo mogą nadzorować takie działalności, jak osoby z uprawnieniami typu IOR-1.