JAK SPRAWDZIĆ CZY MUSIMY UZYSKAĆ ZEZWOLENIE, DOKONAĆ ZGŁOSZENIA LUB POWIADOMIENIA DO PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI NA DZIAŁALNOŚĆ W NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE? 

Poniżej przedstawiono proponowany OGÓLNY SCHEMAT DZIAŁANIA dotyczący postępowania przy weryfikacji zasadności ubiegania się o zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność w narażeniu na promieniowanie jonizujące lub dokonania zgłoszenia bądź powiadomienia o takiej działalności. Weryfikacja pozwala równolegle odpowiedzieć na pytanie czy działalność podlega wyłączeniu (nie musimy wtedy ubiegać się o zezwolenie, zgłaszać lub powiadamiać).  Ma to na celu umożliwienie zapoznania się z wymaganiami dla użytkownika pragnącego prowadzić działalność w narażeniu na promieniowanie jonizujące. 

Propozycja postępowania nie obliguje w żaden sposób użytkownika do postępowania ściśle z poniższymi punktami, gdyż jest to sugestia, która  wynika z naszego doświadczenia i propozycji metodycznego podejścia. 

Wszystkich zainteresowanych ofertą firmy w tymże zakresie (uzyskania zezwolenia, weryfikacji zasadności uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia lub powiadomienia) zachęcamy do kontaktu.


- Ustawa Prawo Atomowe Ustawa z dn. 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284, 322);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których działalność związania z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie   działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.

Uwaga - równolegle procedowane są obecnie nowe Rozporządzenia Rady Ministrów odnoszące się do niedawna wdrożonej ustawy Prawo Atomowe, które po przejściu całego procesu legislacyjnego będą obowiązywały w Polsce.