PRIVATE POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności nie stanowi w pełni uniwersalnego dokumentu i wymaga dostosowania

w zależności od stosowanych przez Administratora narzędzi i rozwiązań, a także w zakresie

celów przetwarzania

I Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania

danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu

internetowego w domenie <<<>>> (dalej: Serwis).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest [nazwa i adres Administratora] (dalej:

Administrator).

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

4. Zbierane przez Administratora dane będą:

– przetwarzane zgodnie z prawem,

– przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu

niezgodnemu z tymi celami,

– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

– przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług

dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług

drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta

Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania

pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów

poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile

Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art.

6 ust. 1 lit. a RODO);

d. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością

Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za

pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

e. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich

preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO).

3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak

konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem

Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności

z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż

3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z

zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego

dokonano przed tym wycofaniem.

IV. Informacje o przetwarzaniu

1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:

a. podmiotom powiązanym z Administratorem

b. podmiotom współpracującym z Administratorem,

c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane

systemy i rozwiązania informatyczne,

d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,

e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,

f. kancelariom prawnym.

2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza Europejski

Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Użytkownik Serwisu ma prawo:

- dostępu do treści swoich danych osobowych

- sprostowania danych

- usunięcia danych

- ograniczenia przetwarzania danych

- przenoszenia danych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie

usprawiedliwionego interesu administratora

- wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem

2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji,

w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym

do profilowania.

VI. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności

jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną

ograniczone.

2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat

dostępny w Serwisie.