PRZYDATNE INFORMACJE TECHNICZNE

1. POLECANE LINKI

POLON-ALFA S.A.

www.polon-alfa.pl

oferta polskiego producenta sprzętu dozymetrycznego i mierników skażeń promieniotwórczych

PAA - Departament Nadzoru Zastosowań Promieniowania Jonizującego

www.dnz.paa.gov.pl

przepisy dotyczące bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego i wymagania dla sprzętu dozymetrycznego

PCA - Polskie Centrum Akredytacji

www.pca.gov.pl

dokumenty i informacje dotyczące akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących

GUM - Główny Urząd Miar

www.gum.gov.pl

informacje o jednostkach miar i ich wzorcach

SIOR - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej

www.sior.pl

informacje o szkoleniach dla Inspektorów Ochrony Radiologicznej i konferencjach poświęconych dozymetrii oraz ochronie radiologicznej

https://dozymetria.wordpress.com/

bardzo ciekawy i wartościowy blog o dozymetrii i zjawisku radioaktywności

http://promieniowanie.blogspot.com/

blog o promieniowaniu jonizującym, dozymetrii i ochronie radiologicznej; zwalcza mity związane ze zjawiskiem radioaktywności i przybliża wiedzę z zakresu fizyki jądrowej oraz źródeł promieniowania w naszym otoczeniu

http://www.paa.gov.pl/strona-40-prawo_krajowe.html

podstawowe ustawodawstwo dotyczące ochrony radiologicznej w jednym miejscu

2. PRZYDATNE INFORMACJE TECHNICZNE

1. Definicje parametrów użytkowych urządzeń pomiarowych

 • czułość - dla danej wartości mierzonej wielkości, stosunek zmienności obserwowanej zmiennej do korespondującej zmienności mierzonej wielkości - w ramach takiej definicji czułość to stosunek pomiędzy poziomem częstości zliczeń (po odjęciu tła) do aktywności źródła promieniowania; tak zdefiniowana czułość zależy od natury promieniowania poszczególnych izotopów
 • poziom tła - pole promieniowania gamma (można wziąć też inne składowe pod uwagę: np. promieniowanie neutronowe), w którym urządzenie będzie pracować (zawiera naturalne to promieniowania); zamiennie można również opisać jako wartość wskazywaną przez urządzenie w momencie absencji źródła promieniowania
 • wydajność detektora - stosunek liczby zmierzonych fotonów do liczby fotonów tego samego typu, które znalazły się w detektorze w tym samym okresie czasu

3. OBOWIĄZKI INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Obowiązkiem inspektora ochrony radiologicznej jest nadzór nad przestrzeganiem przez jednostkę ochrony zdrowia warunków ochrony radiologicznej związanych z prowadzoną działalnością.

Do obowiązków tych należy:

 • nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy z aparatami rentgenowskimi oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej;
 • nadzór nad działaniem sygnalizacji ostrzegawczej i prawidłowym oznakowaniem miejsc pracy ze źródłami promieniowania jonizującego;
 • nadzór nad wykonywaniem podstawowych i specjalistycznych testów wewnętrznej kontroli parametrów aparatury rentgenowskiej, jeżeli nie wyznaczono do tego celu innej osoby;
 • nadzór nad sprawnym działaniem aparatury dozymetrycznej oraz aparatury do wykonywania testów wewnętrznej kontroli parametrów aparatury rentgenowskiej, jeżeli znajduje się na wyposażeniu jednostki ochrony zdrowia i jeżeli nie wyznaczono do tego celu innej osoby;
 • nadzór nad spełnieniem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie ochrony radiologicznej;
 • dokonywanie wstępnej oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i przedstawianie jej kierownikowi jednostki ochrony zdrowia;
 • informowanie pracowników o otrzymanych przez nich dawkach promieniowania jonizującego;
 • każdorazowe wyjaśnianie przyczyn wzrostu dawki indywidualnej ponad jej dotychczasowy poziom, w szczególności wyjaśnianie przyczyn przekroczenia limitów dawek i podejmowanie środków zaradczych oraz przekazywanie tych informacji kierownikowi jednostki ochrony zdrowia;
 • współpraca ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy, osobami wdrażającymi program ochrony radiologicznej i służbami przeciwpożarowymi w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym;
 • informowanie kierownika jednostki organizacyjnej o stanie ochrony radiologicznej oraz przedstawienie mu w formie pisemnej propozycji w zakresie polepszenia tego stanu lub usunięcia nieprawidłowości;
 • nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie jednostki ochrony zdrowia zaistnieje zdarzenie radiacyjne;
 • nadzór nad dokumentacją, o której mowa w przepisach regulujących szczegółowe warunki bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
 • ustalanie wyposażenia jednostki ochrony zdrowia w środki ochrony indywidualnej, aparatury dozymetrycznej i pomiarowej oraz innego wyposażenia służącego do ochrony pracowników oraz pacjentów przed promieniowaniem jonizującym;
 • występowanie do kierownika jednostki ochrony zdrowia z wnioskiem o zmianę warunków pracy pracowników, w szczególności w sytuacji, gdy wyniki pomiarów dawek indywidualnych uzasadniają taki wniosek;
 • przedstawianie kierownikowi jednostki ochrony zdrowia opinii, w ramach badania i sprawdzania środków ochronnych i przyrządów pomiarowych, w zakresie skuteczności stosowanych środków i technik ochrony przed promieniowaniem jonizującym;
 • sprawdzanie kwalifikacji pracowników w zakresie ochrony radiologicznej i występowanie w tym zakresie z wnioskami do kierownika jednostki ochrony zdrowia;
 • występowanie do kierownika jednostki ochrony zdrowia z wnioskami o wprowadzenie zmian w instrukcjach pracy.

Ponadto:

 • nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym dotyczącej pracowników i innych osób, przebywających w jednostce w warunkach narażenia, z wyjątkiem ochrony radiologicznej pacjentów poddanych terapii i diagnostyce z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;
 • nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
 • opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek indywidualnych i przedstawienie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki organizacyjnej;
 • współpraca z zakładowymi służbami bezpieczeństwa i higieny pracy, osobami wdrażającymi program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, służbami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym;
 • wydawanie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie ochrony przed promieniowaniem, stosownie do charakteru działalności i typu posiadanych uprawnień;
 • występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z wnioskiem o wstrzymywanie prac w warunkach narażenia, gdy są naruszone warunki zezwolenia lub inne przepisy z zakresu ochrony przed promieniowaniem jonizującym;
 • nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie jednostki organizacyjnej zaistnieje zdarzenie radiacyjne.