STACJONARNY SPEKTROMETR DO POMIARU AKTYWNOŚCI GAMMA AT1320

Stacjonarny spektrometr AT1320 dedykowany do pomiaru aktywności objętościowej i aktywności właściwej radionuklidów emitujących promieniowanie gamma w wodzie, żywności, surowcach rolnych i paszach, surowcach przemysłowych, grzybach, jagodach, innych produktach leśnych, materiałach budowlanych, glebie i innych obiektach środowiska.

Wysoce czuły, selektywny, spektrometryczny monitor aktywności gamma jest przeznaczony do pomiaru objętościowej (specyficznej) aktywności radionuklidu w próbkach I-131, Cs-134, Cs-137, K-40, Ra-226, Th-232 za pomocą pojemnika Marinelli o pojemności 1 litra, płaskich pojemników  0,5 lub 1 litrowych.

Zasada działania monitora aktywności gamma opiera się na jednostce detekcji i analizie rozkładu wysokości impulsów. Komputer sterujący odczytuje dane z detektora on-line, przetwarza je i wyświetla na ekranie komputera.

Zainstalowane na komputerze oprogramowanie jest przeznaczone do sterowania trybami pracy monitora aktywności, przeglądania zarejestrowanych informacji, obliczania aktywności gamma radionuklidu i błędu pomiaru dla wybranej geometrii pomiaru oraz zarządzanie elektronicznym dziennikiem historii wyników pomiarów.

Procedura pomiarowa obejmuje wstępną analizę próbki. Obliczanie aktywności odbywa się na podstawie wyników monitorowanej próbki radionuklidów.

ZASTOSOWANIE

CECHY URZĄDZENIA