AUDYT STANU OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Na Państwa życzenie nasi specjaliści przeprowadzą audyt w zakresie stanu ochrony radiologicznej w danym obiekcie lub miejscu pracy. Ponadto weryfikujemy zasadność wyłączenia danej działalności w kontekście zezwolenia/zgłoszenia na podstawie zapisów Rozporządzenia w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz. U. z 2002 r. poz. 1153 i z 2004 r. Nr 98, poz. 980) oraz odpowiednich zapisów w ustawie Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 792)

Audyty najczęściej polegają na dwuetapowym procesie:

I etap

- analizie dokumentacji (technicznej urządzenia, instrukcji pracy, instrukcji bhp, instrukcji stanowiskowej i innych dokumentów mających wpływ na bezpieczeństwo radiacyjne pracowników)

- analizie zapisów przedmiotowego Rozporządzenia oraz spełnienia tychże warunków

II etap

- pomiar środowiskowy na miejscu, tam gdzie są zainstalowane urządzenia (mierzymy wtedy czy promieniowanie rozproszone nie wydostaje się na zewnątrz i nie jest zagrożeniem dla pracowników)

- pomiar dawek indywidualnych (wypożyczamy dawkomierze elektroniczne z odczytem bezpośrednim) - tutaj określamy dokładnie jaka dawkę otrzymują pracownicy

- wydanie protokołu z audytu z zapisem pomiarów oraz wniosków na podstawie analizy dokumentacji wraz z zaleceniami

W naszej firmie pomiarów dokonują jedynie osoby, które posiadają aktualne uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR-1 lub IOR-3).